SAKAY NA

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Ano ang mga Ride Now voucher?

Kumuha ng naa-access, abot-kayang sasakyan kung kailan ninyo gusto, walang kinakailangang pagreserba.

Mga nasa hustong gulang na 65+, mga taong may kapansanan, at mga tagapag-alaga na bumabyaheng kasama ng mga kwalipikadong mga sakay ay maaaring humiling ng hanggang 6 na libreng $20 na mga voucher bawa't buwan para gumamit ng Yellow Cab, Uber, o Lyft papunta o galing sa istasyon ng transit tulad ng mga hintuan ng bus at Link light rail, o sa iba pang kalapit na mga destinasyon na hindi gaanong naaabot ng transit, gaya ng parke o tahanan ng isang kamag-anak. Ang mga $20 na mga voucher na ito ay dapat na ganap na masakop ang karamihan ng mga biyahe hanggang 3 milya. Lahat ng mga pagsakay ay dapat magsimula at magtapos sa loob ng mga limitasyon ng lungsod ng Seattle.

Dahil sa mataas na demanda, ang panimulang programang Ride Now ay pinalawig hanggang Hunyo 2022. Ang mga kwalipikadong indibidwal ay maaaring piliin na tumanggap ng papel o digital na mga voucher upang magamit sa mga kalahok na serbisyo. Ang bawat set na mga voucher na hiniling ay mawawalang-bisa sa katapusan ng bawat buwan (Marso, Abril, Mayo at Hunyo 2022), at mga panibagong mga voucher ay maaari nang hilingin hanggang Hunyo 3, 2022. Ang mga Ride na voucher ay hindi na tatanggapin pagkatapos ng Hunyo 30, 2022. Makakakuha lang ng mga voucher hanggat mayroon pang suplay.

Para sa karagdagan pang mga impormasyon tungkol sa Ride Now na programa at kung papano makakapag-silbi sa inyo o sa inyong kakilala itong serbisyong pagkilos kapag kakailanganin sa wika na inyong ninanais, mangyaring tawagan kami sa (206) 684-7623 (ROAD) o mag-email sa amin sa RideNow@seattle.gov. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay makukuha ng libre.

I-click ito para sa flyer na may mga impormasyon.