Hỗ Trợ Pháp Lý Hợp Đồng Thuê Trong Thời Gian Dịch COVID-19

Các đối tác của chúng tôi, Communities RisePerkins Coie LLP, đã tạo ra Bộ Công Cụ Sửa Đổi Hợp Đồng Cho Thuê Trong Thời Gian Dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận, để cung cấp thông tin và tài liệu mẫu giúp họ thương lượng tình hình thuê nhà với chủ cho thuê thương mại. Các tổ chức này khuyên rằng doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận nên thực hiện các bước tiếp theo:

 1. Hãy liên lạc với chủ cho thuê, tốt nhất nên liên lạc sớm và bằng văn bản
 2. Xem lại hợp đồng thuê của quý vị
 3. Thương lượng tiền thuê và hợp đồng thuê
 4. Điều tra các chi tiết bảo hiểm
 5. Sử dụng các bản mẫu

Các tổ chức đối tác cũng cung cấp một cuộc tư vấn miễn phí 60 phút với luật sư cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận có 50 nhân viên hoặc ít hơn để giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến hợp đồng thuê trong thời gian dịch COVID-19. Để yêu cầu một cuộc hẹn, xin điền vào mẫu đơn này.

Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận hoặc hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gửi email đến oed@seattle.gov hoặc gọi cho Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế theo số (206) 684-8090 và để lại tin nhắn thoại với thông tin sau:

 1. Tên của quý vị
 2. Số điện thoại
 3. Tên tiếng Anh của ngôn ngữ mà quý vị cần (ví dụ Vietnamese)
 4. Hãy cho chúng tôi biết quý vị có câu hỏi liên quan đến hợp đồng thuê.

Một nhân viên nói tiếng Việt sẽ gọi lại cho quý vị lúc sớm nhất có thể.

Tóm Tắt Về Việc Cấm Trục Xuất Khỏi Địa Điểm Cho Thuê Thương Mại của Tiểu Bang Washington và Thành Phố Seattle

Thành Phố Seattle:

 • Từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 9 năm 2021, tạm hoãn các vụ trục xuất các doanh nghiệp nhỏ, dân cư và tổ chức phi lợi nhuận ra khỏi nơi thuê nhà của họ
 • Chủ cho thuê không thể trục xuất các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận vì họ không trả tiền thuê địa điểm
 • Chủ cho thuê phải thiết lập kế hoạch thanh toán (payment plan) hoặc thực hiện thỏa thuận với các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận
 • Chủ cho thuê không thể tăng tiền thuê cho một doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận cho đến khi COVID-19 không còn là một tình trạng khẩn cấp
 • Người thuê nhà phải trả lại tiền thuê trong vòng một năm
 • Chủ cho thuê không thể tính phí trễ, lãi hoặc các khoản phí khác

Quận King:

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin này và tất cả các mẫu tài liệu được xây dựng cho Bộ Công Cụ Sửa Đổi Hợp Đồng Cho Thuê chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải là tư vấn pháp lý hoặc tài chính. Quý vị nên luôn luôn tham khảo ý kiến một luật sư để có được lời khuyên về cách luật nên được giải thích dựa trên tình huống cụ thể của quý vị. Tương tự, quý vị cũng nên tham khảo ý kiến một kế toán viên với các câu hỏi về tài chính.

Xin cám ơn

Perkins Coie LLP Logo

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.