Oromo / Oromiffa

Maxxansa Bakka Hojii (Qaccartoota hedduuf Maxxansa Barbaachisu) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

Seerota Qaccartootaa fi Hojjettoota Siyaatil Keessa Jiraatan Hedduu Isaanii Uwwisan / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

Eegumsoota Hojjetaa(Hojjetaa yeroo) Moosaajii Irratti Hundaa'e / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

 Hojjattoota Mana Kessaa / Domestic Workers

Eegumsoota Hojjetaa Tajaajila Gurgurtaa Qinxaaboo fi Nyaataa / Retail and Food Service Employee Protections

 Eegumsoota Hojjetaa Hoteelaa / Hotel Employee Protections

Kontiraaktaroota Of danda’an / Independent Contractors

  • Eegumsoota Kontiraaktara Of danda’e / Independent Contractor Protections
  • Beeksisa Mirgoota Eegumsoota Kontiraaktara of danda'e / Independent Contractor Protections Notice of Rights
  • Beeksisa Barreeffamaa Hojii Duraa (Samuuda) / Pre-Work Written Notice (Sample)
  • Beeksisa Barreeffamaa – Odeeffannoo Kaffaltii tarree wantoota bitamanii ibsuu (Samuuda) / Written Notice – Itemized Payment Information (Sample)

Odeeffannoo Waliigalaa / General Information

Meeshaalee Kuufaman / Archived Materials

Sanada hiikamee kana(206) 256-5297 irratti yoo gaafattan ni argama / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.