Haitian Creole / kreyol ayisyen

Afich pou Espas Travay (Pifò Anplwayè yo Afiche li) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

 • Afich pou Espas Travay 2024 / 2024 Workplace Poster

Lwa ki Pwoteje Pifò Anplwayè ak Anplwaye ki Nan Seattle / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

 • Avantaj pou Transpò / Commuter Benefits
 • Egalite Chans nan zafè Travay (Itilizasyon Antesedan Kriminèl nan Travay) / Fair Chance Employment (Use of Criminal History in Employment)
 • Salè Minimòm / Minimum Wage
 • Konje Maladi ak Sekirite Peye / Paid Sick and Safe Time
 • Vòl Salè / Wage Theft

Pwoteksyon Moun ki Travay gras ak Aplikasyon Mobil / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

 • Dezaktivasyon Moun ki Travay gras ak Aplikasyon Mobil / App-Based Worker Deactivation
 • Salè Minimòm Moun ki Travay gras ak Aplikasyon Mobil / App-Based Worker Minimum Payment
 • Konje Maladi ak Sekirite Peye pou Moun ki Travay gras ak Aplikasyon Mobil / App-Based Worker Paid Sick and Safe Time

Travayè Domestik yo / Domestic Workers

Pwoteksyon Anplwaye k ap Travay nan Magazen ak Restoran / Retail and Food Service Employee Protections

 • Konsèvasyon Djòb nan Sektè Kanabis la / Cannabis Employee Job Retention
 • Planifikasyon Sekirize (Anplwaye k ap Travay nan Restoran ak Magazen) / Secure Scheduling

Pwoteksyon Anplwaye k ap Travay nan Otèl / Hotel Employee Protections

Travayè Endepandan yo / Independent Contractors

 • Pwoteksyon Travayè Endepandan yo / Independent Contractor Protections
 • Avi sou Dwa pou Pwoteksyon Travayè Endepandan yo / Independent Contractor Protections Notice of Rights
 • Avi Alekri Anvan Travay (Echantiyon) / Pre-Work Written Notice (Sample)
 • Avi Alekri – Enfòmasyon Detaye sou Peman (Echantiyon) / Written Notice – Itemized Payment Information (Sample)

Enfòmasyon Jeneral / General Information

 • Enfòmasyon sou Biwo Estanda Travay / About OLS
 • Estati Imigrasyon / Immigration Status

Dokiman ki nan Achiv / Archived Materials

Gen yon tradiksyon dokiman sa a ki disponib lè ou mande l. Rele nan (206) 256-5297 pou w jwenn li / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.