Tagalog Language Information from Emergency Management

Ihanda ang iyong tahanan at ang iyong pamilya

Maaaring mangyari ang mga sakuna anumang oras. Mahalagang magplano bago pa man ito mangyari upang maalagaan mo at ng iyong pamilya ang bawat isa.  Mayroong tatlong pagkilos na magagawa ng lahat na makakatulong gumawa ng pagbabago.·      

  • Mag-plano - Maaaring hindi magkakasama ang iyong pamilya sa pagdating ng sakuna kaya mahalagang magplano bago pa man ito mangyari tungkol sa kung paano kayo makakapunta sa isang ligtas na lugar, paano kayo makikipag-ugnayan at kung saan ninyo balak magkita-kita pagkatapos ng sakuna.    
  • Bumuo ng isang kit - Tiyaking dala ninyo ang lahat ng inyong kailangan upang makaligtas sa isang sakuna.  Ang pinakamahalaga ninyong kailangan ay tubig, pagkain, flashlight, karagdagang mga damit at kumot upang hindi lamigin at manatiling tuyo, at isang first aid kit.    
  • Magtulungan - Magplano kasama ng iyong mga kaibigan at kapitbahay upang maalagaan ninyo ang isa't isa. Ang mga sumusunod na link ay magbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mo maihahanda ang iyong sarili at ang iyong pamilya para sa mga sakuna.   

IMPORMASYON SA WIKANG TAGALOG MULA SA EMERGENCY MANAGEMENT

Emergency Management

Curry Mayer, Director
Address: 105 5th Ave S, Suite 300, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34986, Seattle, WA, 98124-4986
Phone: (206) 233-5076
Fax: (206) 684-5998
OEM@Seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Emergency Management

The Seattle Office of Emergency Management partners with the community to prepare for, respond to, and recover from disasters.

During an emergency go to www.seattle.gov for the latest information
EMERGENCY: Dial 911 | Non-Emergency Police: 206-625-5011 | Non-Emergency Fire: 206-386-1400